Bicykel ako benefit

Prenájom bicyklov a elektrobicyklov – rámec operativného leasingu

Predpoklad: 

V prípade poskytnutia tohto benefitu zamestnancovi predpokladáme,  že zamestnanec bude využívať bicykel primárne na svoje vlastné súkromné účely (jazdy počas víkendov, cesty do práce a z práce) a nie na účely spojené s výkonom pracovnej činnosti.

Ako to funguje?

Aby bolo možné využiť daňové výhody poskytnutia bicykla zamestnávateľom zamestnancovi k dlhodobému používaniu (detailnejšie viď nižšie), musí byť zaistené, že tento benefit je poskytnutý v nepeňažnej forme. Je tak nevyhnutné zabezpečiť, aby to bol zamestnávateľ, prípadne tretia osoba (v mene zamestnávateľa), ktorá zamestnancovi toto plnenie poskytne. Nie je možné aby za toto plnenie hradil nájomné priamo zamestnanec (a zamestnávateľ by mu preplatil výdavky, prípadne by mu poskytol účelovo viazaný finančný príspevok).

Zároveň platí, že ak majú byť naplnené zákonné podmienky pre uplatnenie daňovej výhody – daňovo-odvodového oslobodenia, musí byť bicykel alebo elektrobicykel poskytnutý bezodplatne k dlhodobému  užívaniu, t.j. vlastníctvo bicykla nesmie byť prevedené počas jeho dlhodobého používania na zamestnanca. 

Z praktického pohľadu by tak mal byť postup nasledujúci:

 • Zamestnanec si z ponuky projektu BIKELEASING.SK  vyberie bicykel, o ktoré má záujem
 • Zamestnávateľ uzavrie leasingovú zmluvu s leasingovou spoločnosťou  ohľadne dlhodobého nájmu vybraného bicykla
 • Zamestnávateľ prenechá vybraný bicykel k dlhodobému bezplatnému užívaniu zamestnancovi
 • Zamestnanec a zamestnávateľ uzatvoria zmluvu/dohodu, v ktorej budú detailne popísané podmienky užívania vybraného bicykla  zamestnancom a kde budú zároveň popísané dopady situácie, kedy by zamestnanec ukončil pracovný pomer skôr ako dôjde k ukončeniu leasingu vybraného bicykla
 • Vybraný bicykel je počas dlhodobého prenájmu majetkom leasingovej spoločnosti s tým, že zamestnávateľ má po skončení nájmu možnosť bicykel za predom dohodnutú cenu odkúpiť
 • Bude následne záležať na dohode medzi zamestnancom a zamestnávateľom, či zamestnávateľ umožní zamestnancovi ním vybratý bicykel po skončení dlhodobého nájmu od zamestnávateľa odkúpiť.

Zdanenie

5 ods. 7 písm. d) zákona o dani z príjmov – od dane z príjmov fyzických osôb (a tým aj od odvodov poistného na sociálne a zdravotné poistenie, a to na strane zamestnanca aj na strane zamestnávateľa) je oslobodené nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnávateľom zamestnancovi vo forme použitia telovýchovného alebo športového zariadenia. Na druhej strane náklady vynaložené zamestnávateľom na toto plnenie musia byť posúdené ako daňovo neuznateľné.

Pre zamestnanca je takto poskytnuté plnenie spojené s úsporou vo výške 32.4-38.4% % oproti výplate peňažnej odmeny (19-25% úspora na dani, 4% úspora na zdravotnom poistení a 9,4% úspora na sociálnom poistení) a pre zamestnávateľa s úsporou vo výške 35,2% (25,2% sociálne poistenie a 10% zdravotné poistenie), ktorú je však potrebné ponížiť o 21% doplatok na dani z príjmov právnických osôb.

Čo zabezpečíme?

PRE ZAMESTNANCOV

 • pripravíme širokú ponuku bicyklov
 • celý projekt im prostredníctvom vašich firemných informačných kanálov predstavíme a vysvetlíme
 • poskytneme im konzultanta, ktorý im pomôže s výberom bicyklov
 • bicykle im pripravíme a doručíme v prípade záujmu až domov

PRE ZAMESTNÁVATEĽA

 • zabezpečíme komplexné financovanie od leasingovej spoločnosti
 • zabezpečíme komplexnú servisnú starostlivosť vašich bicyklov

Radi Vám pripravíme vzorovú kalkuláciu podľa Vašich požiadaviek a vysvetlíme aj všetky detaily ponúkanej služby.